Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Nadzór bhp i ppoż.
Nadzór bhp i ppoż.

Nasza firma proponuje Państwu profesjonalny outsourcing BHP i PPOŻ.

Korzystając z naszych usług zapewniacie Pań„stwo swojej firmie sprawne i fachowe zarzą…dzanie bezpieczeń„stwem i higieną… pracy oraz ochroną… przeciwpożarową…, co pozwala na uniknię™cie wielu problemów.  Nasi specjaliś›ci posiadają… pełne kwalifikacje, aby zapewnić‡ Pań„stwu korzystne i nowoczesne rozwiązania w zakresie sprawnego zarzą…dzania szeroko rozumianym bezpieczeń„stwem.

 

Zakres zadań„ wykonywanych w ramach outsourcingu BHP i PPOŻ. ustalany jest po dokł‚adnym zapoznaniu się™ z potrzebami i oczekiwaniami naszych Klientów a także specyfiką… działalnoś›ci, zagrożeniami występują…cymi w zakł‚adzie oraz stanem zatrudnienia

Do zadań„ wykonywanych w ramach outsourcingu BHP należą… m. in.:
-   kontrola i ocena stanu bezpieczeństwa pracy w zakł‚adzie,
-   sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeń„stwa i higieny pracy,
-   tworzenie i wdrażanie regulaminów, instrukcji oraz standardów postę™powań„ w zakresie przepisów BHP,
-   opracowanie/aktualizacja oceny ryzyka zawodowego,
-   przeprowadzanie szkoleń„ wstę™pnych i okresowych dla pracowników wszystkich grup zawodowych oraz pracodawców,
-   ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporzą…dzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków przy pracy,
-   prowadzenie sprawozdawczości wypadkowej na Portalu Sprawozdawczym GUS,
-   opracowanie i prowadzenie rejestru chorób zawodowych,
-   opracowanie i prowadzenie rejestrów naraźenia na czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia,
-   doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których wystę™pują… czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
-   doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy,
-   współ‚praca z zewnę™trznymi organami kontroli.

Do zadań wykonywanych w ramach outsourcingu PPOŻ. należą… m. in.:
-   kontrola i ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego zakł‚adu,
-   opracowanie/aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
-   opracowanie planów ewakuacji,
-   przeprowadzanie szkoleń„ w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
-   doradztwo w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia i sprzę™t gaśniczy, oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze,
-   opracowanie dokumentacji i uczestniczenie w praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji (Äćwiczenia ewakuacji),
-   przeglądy sprzę™tu ppoż. (gaśnice, hydranty, węże hydrantowe, oświetlenie ewakuacyjne, SAP),
-   sprzedaż, dostawa i montaż sprzętu ppoż. i oznakowania w konkurencyjnych cenach,
-   doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
-   inne usł‚ugi zwią…zane z bezpieczeństwem pożarowym.

Powyższy zakres zadań ma charakter poglądowy, zawierane umowy są… dostosowywane do specyfiki zakładu pracy i z reguł‚y obejmują znacznie szerszy zakres usł‚ug.

Proponujemy Pań„stwu do wybory dwa pakiety, które pozwalają… wybrać rozwiązania dostosowane do potrzeb zapewniające kompleksową… obsł‚ugę™.

Pakiet Podstawowy:
Pakiet przeznaczony dla mał‚ych firm. W pakiecie tym nie występuje stał‚a miesię™czna opłata. Opłata ta pobierana jest tylko za wykonanie konkretnego zadania, które są… realizowane na podstawie zlecenia i wyceniane na podstawie cennika załą…czonego do umowy. Przy podpisaniu umowy oferujemy atrakcyjną zniżkę na wszystkie usł‚ugi.

Pakiet Rozszerzony:
Pakiet  przeznaczony jest do wszystkich przedsię™biorstw. W pakiecie obowiązuje stał‚a opłata miesięczna lub kwartalna, która jest uzależniona od: zagrożeń„ wystę™pujących w firmie, ś›redniej iloś›ci pracowników oraz specyfiki działalności. Umowa obejmuje wszelkie zadania zwią…zane z obsł‚ugą… BHP i PPOŻ. firmy. Szkolenia okresowe bhp realizowane są… za dodatkową… opł‚atą….

W sytuacji gdy nie są… Państwo zainteresowani stał‚ym nadzorem BHP i PPOŻ., oferujemy Pań„stwu wykonywanie w/w zadań„ w ramach zleceń„ jednorazowych. Usł‚ugi realizowane są w uzgodnionych z klientem terminach.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u