Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jeste┼Ť tutaj    >    Nadzˇr bhp i ppo?.
Nadzˇr bhp i ppo?.

Nasza firma proponuje Pa?stwu profesjonalny outsourcing BHP i PPO?.

Korzystaj?c z naszych us?ug zapewniacie Pa??stwo swojej firmie sprawne i fachowe zarz??dzanie bezpiecze??stwem i higien?? pracy oraz ochron?? przeciwpo?arow??, co pozwala na unikni??cie wielu problemów.  Nasi specjali??ci posiadaj?? pe?ne kwalifikacje, aby zapewni?? Pa??stwu korzystne i nowoczesne rozwi?zania w zakresie sprawnego zarz??dzania szeroko rozumianym bezpiecze??stwem.

 

Zakres zada?? wykonywanych w ramach outsourcingu BHP i PPO?. ustalany jest po dok??adnym zapoznaniu si?? z potrzebami i oczekiwaniami naszych Klientów a tak?e specyfik?? dzia?alno??ci, zagro?eniami wyst?puj??cymi w zak??adzie oraz stanem zatrudnienia

Do zada?? wykonywanych w ramach outsourcingu BHP nale??? m. in.:
-   kontrola i ocena stanu bezpiecze?stwa pracy w zak??adzie,
-   sporz?dzanie okresowych analiz stanu bezpiecze??stwa i higieny pracy,
-   tworzenie i wdra?anie regulaminów, instrukcji oraz standardów post??powa?? w zakresie przepisów BHP,
-   opracowanie/aktualizacja oceny ryzyka zawodowego,
-   przeprowadzanie szkole?? wst??pnych i okresowych dla pracowników wszystkich grup zawodowych oraz pracodawców,
-   ustalanie przyczyn i okoliczno?ci wypadków, sporz??dzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków przy pracy,
-   prowadzenie sprawozdawczo?ci wypadkowej na Portalu Sprawozdawczym GUS,
-   opracowanie i prowadzenie rejestru chorób zawodowych,
-   opracowanie i prowadzenie rejestrów nara?enia na czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia,
-   doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których wyst??puj?? czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci??liwe oraz doboru najw?a?ciwszych ?rodków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
-   doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy,
-   wspó??praca z zewn??trznymi organami kontroli.

Do zada?? wykonywanych w ramach outsourcingu PPO?. nale??? m. in.:
-   kontrola i ocena stanu bezpiecze?stwa po?arowego zak??adu,
-   opracowanie/aktualizacja instrukcji bezpiecze?stwa po?arowego,
-   opracowanie planów ewakuacji,
-   przeprowadzanie szkole?? w zakresie ochrony przeciwpo?arowej,
-   doradztwo w zakresie wyposa?enia obiektów w urz?dzenia i sprz??t ga?niczy, oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze,
-   opracowanie dokumentacji i uczestniczenie w praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji (Ä?wiczenia ewakuacji),
-   przegl?dy sprz??tu ppo?. (ga?nice, hydranty, w??e hydrantowe, o?wietlenie ewakuacyjne, SAP),
-   sprzeda?, dostawa i monta? sprz?tu ppo?. i oznakowania w konkurencyjnych cenach,
-   doradztwo w zakresie ochrony przeciwpo?arowej,
-   inne us??ugi zwi??zane z bezpiecze?stwem po?arowym.

Powy?szy zakres zada? ma charakter pogl?dowy, zawierane umowy s?? dostosowywane do specyfiki zak?adu pracy i z regu??y obejmuj? znacznie szerszy zakres us??ug.

Proponujemy Pa??stwu do wybory dwa pakiety, które pozwalaj?? wybra? rozwi?zania dostosowane do potrzeb zapewniaj?ce kompleksow?? obs??ug??.

Pakiet Podstawowy:
Pakiet przeznaczony dla ma??ych firm. W pakiecie tym nie wyst?puje sta??a miesi??czna op?ata. Op?ata ta pobierana jest tylko za wykonanie konkretnego zadania, które s?? realizowane na podstawie zlecenia i wyceniane na podstawie cennika za???czonego do umowy. Przy podpisaniu umowy oferujemy atrakcyjn? zni?k? na wszystkie us??ugi.

Pakiet Rozszerzony:
Pakiet  przeznaczony jest do wszystkich przedsi??biorstw. W pakiecie obowi?zuje sta??a op?ata miesi?czna lub kwartalna, która jest uzale?niona od: zagro?e?? wyst??puj?cych w firmie, ??redniej ilo??ci pracowników oraz specyfiki dzia?alno?ci. Umowa obejmuje wszelkie zadania zwi??zane z obs??ug?? BHP i PPO?. firmy. Szkolenia okresowe bhp realizowane s?? za dodatkow?? op??at??.

W sytuacji gdy nie s?? Pa?stwo zainteresowani sta??ym nadzorem BHP i PPO?., oferujemy Pa??stwu wykonywanie w/w zada?? w ramach zlece?? jednorazowych. Us??ugi realizowane s? w uzgodnionych z klientem terminach.

Wszelkie Prawa Zastrze┼╝one: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof ?üodykowski stat4u