Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    DLA DZIECI
DLA DZIECI
   

Profilaktyka po?arowa dla dzieci 

Edukacja i profilaktyka po?arowa to skuteczny element walki z rosn?c?? ilo?ci?? po?arów. Szkolenia przeciwpo?arowe zwi?kszaj?? ??wiadomo??? i poprawne zachowanie podczas po?aru w miejscu pracy i w domu. Szczególne znaczenie ma profilaktyka w?ród najm?odszych. To oni bowiem dorastaj??c w poczuciu odpowiedzialno??ci s?? w stanie wp??yn??? na niechlubne statystyki.

Poni?ej chcieliby??my przedstawi?? Pa??stwu materia??y opracowane przez Komend?? Wojewódzk?? PSP w Poznaniu. Materia??y te ??wietnie nadaj?? si?? do pracy i zabawy z dzie?mi w celu ich edukacji po?arowej. Mamy nadziej?, ?e spodobaj? si?? i tym ma??ym i tym du?ym :)

 Materia??y do pobrania:

 

Powy?sze materia?y pochodz?? ze strony http://edukacja.psp.wlkp.pl i s?? elementem programu
"Edukacja i profilaktyka po?arowa" opracowanego przez KW PSP w Poznaniu.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof ?odykowski stat4u