Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Ocena ryzyka zawodowego
Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca zobowią…zany jest do:
-   oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną… pracą… oraz stosowania niezbędnych ś›rodków profilaktycznych zmniejszają…cych ryzyko
 -   informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się™ z wykonywaną… pracą… oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystą…pienia niepożą…danych zdarzeń„ zwią…zanych z wykonywaną… pracą…, powodujących straty, w szczególnoś›ci wystą…pienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych bę™dą…cych wynikiem zagrożeń„ zawodowych wystę™pują…cych w ś›rodowisku pracy lub zwią…zanych ze sposobem pracy.

Celem oceny ryzyka zawodowego jest stwierdzenie:
-   jakie zagrożenia występujące w ś›rodowisku pracy mogą… powodować‡ uraz lub pogorszenie się™ stanu zdrowia pracownika,
-   czy można usunąć lub zminimalizować‡ te zagrożenia,
 -   jakie ś›rodki ochronne należy podjąć‡ aby ograniczyć‡ ryzyko zwią…zane z tymi zagrożeniami.

WAŻNE!
Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać‡ zawsze, gdy:

  • tworzone są… nowe stanowiska pracy,
  • wprowadzane są… zmiany na stanowiskach pracy (wprowadzenie nowych urządzeń„, maszyn, technologii i organizacji),
  • przy zmianie wymagań (wprowadzeniu nowych przepisów, norm, zasad oceny stanowisk pracy itp.)
  • wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem ś›rodków ochronnych.


Oferujemy Państwu dokonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy w Państwa firmie oraz sporządzenie pe‚łnej dokumentacji. Ocenę Ryzyka Zawodowego przeprowadzamy metodą… Risc Score lub zgodnie z normą PN-N-18002:2011.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)
2. Rozporzą…dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń„stwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
3. Polska Norma PN- N-18002:2011 System zarządzania bezpieczeń„stwem higieną… pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u