Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Ocena ryzyka zawodowego
Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca zobowi??zany jest do:
-   oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego zwi?zanego z wykonywan?? prac?? oraz stosowania niezb?dnych ??rodków profilaktycznych zmniejszaj??cych ryzyko
 -   informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wi??e si?? z wykonywan?? prac?? oraz o zasadach ochrony przed zagro?eniami.

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobie?stwo wyst??pienia niepo???danych zdarze?? zwi??zanych z wykonywan?? prac??, powoduj?cych straty, w szczególno??ci wyst??pienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych b??d??cych wynikiem zagro?e?? zawodowych wyst??puj??cych w ??rodowisku pracy lub zwi??zanych ze sposobem pracy.

Celem oceny ryzyka zawodowego jest stwierdzenie:
-   jakie zagro?enia wyst?puj?ce w ??rodowisku pracy mog?? powodowa?? uraz lub pogorszenie si?? stanu zdrowia pracownika,
-   czy mo?na usun?? lub zminimalizowa?? te zagro?enia,
 -   jakie ??rodki ochronne nale?y podj??? aby ograniczy?? ryzyko zwi??zane z tymi zagro?eniami.

WA?NE!
Ocen? ryzyka zawodowego nale?y przeprowadza?? zawsze, gdy:

  • tworzone s?? nowe stanowiska pracy,
  • wprowadzane s?? zmiany na stanowiskach pracy (wprowadzenie nowych urz?dze??, maszyn, technologii i organizacji),
  • przy zmianie wymaga? (wprowadzeniu nowych przepisów, norm, zasad oceny stanowisk pracy itp.)
  • wprowadzono zmiany zwi?zane z zastosowaniem ??rodków ochronnych.


Oferujemy Pa?stwu dokonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy w Pa?stwa firmie oraz sporz?dzenie pe??nej dokumentacji. Ocen? Ryzyka Zawodowego przeprowadzamy metod?? Risc Score lub zgodnie z norm? PN-N-18002:2011.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z pó?n. zm.)
2. Rozporz??dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze?nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze??stwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pó?n. zm.)
3. Polska Norma PN- N-18002:2011 System zarz?dzania bezpiecze??stwem higien?? pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof ?odykowski stat4u