Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest zbiorem zasad i obowiązków właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia stanowi ona cenne źródło informacji pozwalają…ce na skuteczne przeprowadzenie działań„ ratowniczo – gaśniczych.

Instrukcja Bezpieczeń„stwa Pożarowego jest wymagana dla obiektów lub ich cz궛ci:

  • jeżeli wystę™puje w nich strefa zagrożenia wybuchem
  • kubatura brutto budynku lub jego cz궛ci przekracza 1000m3
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500m3
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000m2.

Instrukcja Bezpieczeń„stwa Pożarowego jest opracowywana w oparciu o materiałyy udostę™pnione przez Klienta, wizję™ lokalną… obiektu i na podstawie obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i polskich norm.

W momencie kiedy zdecydują… się™ Pań„stwo na współpracę™ z nami, uzgadniamy odpowiadający obu stronom termin i umawiamy się na wizję™ lokalną…. Podczas wizji lokalnej zbieramy informacje na temat obiektu oraz jego codziennego funkcjonowania. Jeżeli w obiekcie przeprowadzane są… procesy technologiczne, zalecanym jest aby w wizji lokalnej uczestniczyła osoba posiadają…ca odpowiednią… wiedzę. Zwykle są… to zakł‚adowi BHPowcy, inspektorzy ppoż,, administratorzy, technicy itp. Podczas takiego spotkania wymieniamy się™ informacjami. Na ogół‚ to z naszej strony pada więcej pytań„. Ma to na celu dokł‚adne zrozumienie zasad panują…cych w firmach czy zakł‚adach, a nastę™pnie przygotowanie dokumentu regulującego wszystkie kwestie przeciwpożarowe.

Oferowane przez nas Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są… opracowywane przez wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży przeciwpożarowej, posiadają…cych odpowiednie uprawnienia.

Integralną częścią… Instrukcji Bezpieczeń„stwa Pożarowego są… plany obiektów, potocznie zwane planszami ewakuacyjnymi. Plansze ewakuacyjne obrazują… przede wszystkim:

  • drogi i kierunki ewakuacji w budynku,
  • rozmieszczenie urządzeń„ przeciwpożarowych,
  • lokalizację™ charakterystycznych pomieszczeń„ budynku,
  • miejsce w którym w danej chwili człowiek się™ znajduje – „TU JESTEŚš”.

Oferowane przez nas plansze ewakuacyjne posiadają… konkurencyjny design i stanowią element orientacyjny dla osób przebywają…cych w budynku. Ich cena ustalana jest w drodze negocjacji i zależy od stopnia skomplikowania zabudowy danego obiektu. Jeżeli jesteś zainteresowany odwiedź podstronę™ plany ewakuacji

Podstawa prawna:
 1.  Rozporzą…dzenie Ministra Spraw Wewnęęrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u