Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jeste┼Ť tutaj    >    Szkolenia bhp
Szkolenia bhp

„Nie wolno dopu?ci?? pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej??tno??ci, a tak?e dostatecznej znajomo??ci przepisów oraz zasad bezpiecze??stwa i higieny pracy.”

art.2373 §1 Kodeksu Pracy

„Pracodawca jest obowi??zany zapewni?? przeszkolenie pracownika w zakresie bezpiecze??stwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkole?? w tym zakresie (…).”

art.2373 §2 Kodeksu Pracy

„Pracodawca jest obowi?zany odby?? szkolenie okresowe w dziedzinie bezpiecze??stwa i higieny pracy w zakresie niezb?dnym do wykonywania ci????cych na nim obowi?zków (…)”

art.2373 §21 Kodeksu Pracy

 

Szkolenia BHP zapewniaj?? uczestnikom:

-  zaznajomienie si? z czynnikami ??rodowiska pracy mog??cymi powodowa? zagro?enia dla bezpiecze??stwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi ?rodkami i dzia??aniami zapobiegawczymi;

-   poznanie przepisów oraz zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy w zakresie niezb?dnym do wykonywania pracy w zak??adzie pracy i na okre??lonym stanowisku pracy, a tak?e zwi?zanych z prac? obowi??zków i odpowiedzialno??ci w dziedzinie bezpiecze??stwa i higieny pracy;

-   nabycie umiej??tno??ci wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, post??powania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uleg?a wypadkowi.

    

 

CO ILE PRZEPROWADZA?? SZKOLENIA OKRESOWE:

 

-   pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza si?? w formie instrukta?u, nie rzadziej ni? raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których wyst??puj?? szczególnie du?e zagro?enia dla bezpiecze?stwa lub zdrowia pracowników nie rzadziej ni? raz w roku;
-   dla pracowników administracyjno – biurowych przeprowadza si?? w formie kursu, seminarium lub samokszta??cenia kierowanego nie rzadziej ni? raz na 6 lat,
-   dla pozosta?ych pracowników przeprowadza si?? w formie kursu, seminarium lub samokszta??cenia kierowanego nie rzadziej ni? raz na 5 lat.

 

Oferujemy Pa??stwu szkolenia w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy zgodne z obowi?zuj??cymi ramowymi programami szkolenia dostosowanymi do specyfiki i zagro?e?? wyst??puj??cych w Pa??stwa firmie.

Oferujemy profesjonalne przeszkolenie Pa??stwa pracowników w ramach:

1.      szkolenia wst??pnego BHP (instrukta? ogólny) dla nowych pracowników,
Szkolenie to potwierdzone jest kart? szkolenia wst??pnego.

2.      szkolenia okresowego BHP dla:
-   pracodawców oraz osób kieruj??cych pracownikami,
-   pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
-   pracowników administracyjno-biurowych,
-   pracowników in?ynieryjno-technicznych.
 

Szkolenia ko?cz?? si?? egzaminem sprawdzaj??cym na podstawie, którego wydajemy za??wiadczenia uko??czenia szkolenia w dziedzinie bezpiecze??stwa i higieny pracy.

Ponadto oferujemy Pa??stwu:
-   szkolenie praktyczne u?ycia podr??cznego sprz??tu ga??niczego,
-   szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
-   szkolenie osób wyznaczonych do zwalczania po?arów i ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy.

Organizujemy równie? szkolenia przeciwpo?arowe dla pracowników.

 

Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z pó?n. zm.)

2. Rozporz??dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiecze??stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z pó?n. zm).

 

Wszelkie Prawa Zastrze┼╝one: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof ?üodykowski stat4u