Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Szkolenia bhp
Szkolenia bhp

„Nie wolno dopuścić‡ pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umieję™tnoś›ci, a także dostatecznej znajomoś›ci przepisów oraz zasad bezpieczeń„stwa i higieny pracy.”

art.2373 §1 Kodeksu Pracy

„Pracodawca jest obowią…zany zapewnić‡ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeń„stwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń„ w tym zakresie (…).”

art.2373 §2 Kodeksu Pracy

„Pracodawca jest obowiązany odbyć‡ szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeń„stwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążą…cych na nim obowiązków (…)”

art.2373 §21 Kodeksu Pracy

 

Szkolenia BHP zapewniają… uczestnikom:

-  zaznajomienie się z czynnikami ś›rodowiska pracy mogą…cymi powodować zagrożenia dla bezpieczeń„stwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i dział‚aniami zapobiegawczymi;

-   poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakł‚adzie pracy i na okreś›lonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowią…zków i odpowiedzialnoś›ci w dziedzinie bezpieczeń„stwa i higieny pracy;

-   nabycie umieję™tnoś›ci wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postę™powania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

    

 

CO ILE PRZEPROWADZAƆ SZKOLENIA OKRESOWE:

 

-   pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się™ w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których wystę™pują… szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników nie rzadziej niż raz w roku;
-   dla pracowników administracyjno – biurowych przeprowadza się™ w formie kursu, seminarium lub samokształ‚cenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 6 lat,
-   dla pozostałych pracowników przeprowadza się™ w formie kursu, seminarium lub samokształ‚cenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

Oferujemy Pań„stwu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z obowiązują…cymi ramowymi programami szkolenia dostosowanymi do specyfiki i zagrożeń„ wystę™pują…cych w Pań„stwa firmie.

Oferujemy profesjonalne przeszkolenie Pań„stwa pracowników w ramach:

1.      szkolenia wstę™pnego BHP (instruktaż ogólny) dla nowych pracowników,
Szkolenie to potwierdzone jest kartą szkolenia wstę™pnego.

2.      szkolenia okresowego BHP dla:
-   pracodawców oraz osób kierują…cych pracownikami,
-   pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
-   pracowników administracyjno-biurowych,
-   pracowników inżynieryjno-technicznych.
 

Szkolenia kończą… się™ egzaminem sprawdzają…cym na podstawie, którego wydajemy zaś›wiadczenia ukoń„czenia szkolenia w dziedzinie bezpieczeń„stwa i higieny pracy.

Ponadto oferujemy Pań„stwu:
-   szkolenie praktyczne użycia podrę™cznego sprzę™tu gaś›niczego,
-   szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
-   szkolenie osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy.

Organizujemy również szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników.

 

Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

2. Rozporzą…dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeń„stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm).

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u