Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Badania ciśnienia i wydajności hydrantów
Badania ciśnienia i wydajności hydrantów

Wykonujemy przeglą…dy, badania ciśnienia i wydajnoś›ci hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych oraz zaworów hydrantowych.

Po przeglą…dzie otrzymują… Pań„stwo od naszej firmy protokół‚ potwierdzają…cy wykonanie badania zawierają…cy:

  • szczegółowy wykaz wszystkich hydrantów
  • wyposażenie szafki hydrantowej, informacje na temat dł‚ugości i roku produkcji węża (ewentualnej klasyfikacji węża do próby ciś›nieniowej)
  • parametry ciśnienia statycznego 
  • parametry ciśnienia dynamicznego
  • wydajność w dm3/min
  • datę i godzinę wykonania próby ciś›nieniowej
  • dodatkowe uwagi i zalecenia wynikające z przeglą…du.

Wykonanie przeglą…du i próby potwierdzone jest umieszczeniem na hydrancie, zaworze hydrantowym stosownej kontrolki serwisowej.

Do przeglądów wykorzystujemy wysokiej klasy specjalistyczny sprzę™t do badania hydrantów HYDRO-TEST firmy BIATECH. Sł‚uży on do sprawdzania hydrantów (zaworów hydrantowych) wewnętrznych DN19, DN25, DN33, DN52 oraz hydrantów zewnę™trznych DN80 i DN100.

Nasze urzą…dzenia posiadają… aktualne świadectwa wzorcowania, których kserokopie zawsze dołączone są… do protokoł‚u z pomiarów. Posiadamy aktualne uprawnienia do wykonywania badań„ hydrantów, których kserokopie również dołączane są do protokołu z pomiarów.

Cena badania ciśnienia i wydajności hydrantów ustalana jest indywidualnie w zależnoś›ci od iloś›ci, typu hydrantów (zaworów) oraz ich lokalizacji. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci dokładną… wycenę™ i ofertę badań„.

Przeglądy techniczne i czynnoś›ci konserwacyjne, hydrantów zarówno wewnę™trznych jak i zewnętrznych, powinny być‡ przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją… ustaloną… przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.


Wykonujemy również próby na maksymalne ciś›nienie robocze węży hydrantowych (zgodnie z PN-EN...) stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych. Cena prób ustalana jest indywidualnie w zależności od iloś›ci, średnicy węża oraz lokalizacji. Skontaktuj się™ z nami, a przedstawimy Ci dokł‚adną wycenę™ i ofertę™ badań.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być‡ raz na 5 lat poddawane próbie ciś›nieniowej na maksymalne ciś›nienie robocze, zgodnie z Polską… Normą dotyczącą… konserwacji  hydrantów wewnę™trznych.

  Podstawa prawna:
 1.  Rozporzę…dzenie Ministra Spraw Wewnę™trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u