Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Pomiary oświetlenia miejsc pracy
Pomiary oświetlenia miejsc pracy

Obowią…zek zapewnienia odpowiedniego oś›wietlenia pomieszczeń„ pracy spoczywa na pracodawcy. Ponadto należy zwrócić‡ uwagę™, iż pracodawca ma obowią…zek przeprowadzania oceny ryzyka zwią…zanego z zagrożeniami, które nie mogą być‡ wykluczone, a jednym z elementów oceny powinno byś‡ oświetlenie występują…ce na stanowisku pracy.

Oświetlenie powinno spełniać‡ trzy podstawowe funkcje:

 • zapewnienie bezpieczeństwa ludziom przebywają…cym we wnę™trzu;
 • zapewnienie warunków do wykonywania zadań wzrokowych;
 • pomoc w kreowaniu właściwego otoczenia ś›wietlnego.
   

Urządzenia oświetleniowe powinny zapewniać odpowiednią jakość‡ oś›wietlenia, którą… określa się jako:

 • poziom natężenia oś›wietlenia;
 • równomierność oświetlenia;
 • rozkł‚ad luminancji w polu pracy wzrokowej;
 • ograniczenia olśnienia;
 • barwy światła i oddawania barw;
 • migotania światł‚a.
   

Praktyka i rozsądek podpowiadają…, że pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego dobrze jest przeprowadzić w nastę™pują…cych sytuacjach:

 • po oddaniu pomieszczeń„ do użytku,
 • po zmianie rodzaju oś›wietlenia, np. z jarzeniowego na energooszczę™dne lub po wymianie zużytych żarówek na nowe, ale o innej mocy,
 • po zmianie aranżacji pomieszczenia, np. po wybudowaniu (lub wyburzeniu) w pomieszczeniu ścianek działowych itp., kiedy natężenie oświetlenia może się™ pogorszyć‡.
   

Sporządzona dokumentacja zawierać będzie ocenę™ wyników pomiarów natężenia oświetlenia w formie protokoł‚u.  Wykonujemy również pomiary oś›wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u