Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jeste┼Ť tutaj    >    Audyt ppo?.
Audyt ppo?.

Audyt ppo?. ma na celu porównanie warunków bezpiecze??stwa po?arowego obiektu z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami. Analiza ta nie powoduje skutków prawnych lecz pozwala przygotowa?? si?? w??a?cicielowi, zarz?dcy b??d? u?ytkownikowi na unikni??cie ewentualnych konsekwencji wynikaj?cych z kontroli uprawnionych organów.
 

Audyt wykonywany jest przez zespó?? specjalistów ds. ppo?. i obejmuje:

  • charakterystyk? po?arowo – budowlan? obiektu,
  • wyposa?enie w wymagane urz??dzenia przeciwpo?arowe i sprz??t ga??niczy,
  • ustalenie podzia??u na strefy po?arowe,
  • sprawdzenie warunków ewakuacji w obiekcie w tym szeroko?ci, d?ugo??ci i oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
  • sprawdzenie procedur post?powania na wypadek po?aru i innego zagro?enia w obiekcie,
  • sprawdzenie odleg??o??ci od budynków s??siaduj??cych,
  • ustalenie stanu przygotowania u?ytkowników obiektu do podj?cia dzia?a?? w przypadku zagro?enia,
  • okre??lenie potencjalnych ?róde?? powstania i rozprzestrzeniania si?? po?aru,
  • sprawdzenie zaopatrzenia w wod?? do zewn??trznego gaszenia po?aru,
  • sprawdzenie dróg po?arowych ich d?ugo???, szeroko???, dro?no??.

Ewentualne konsekwencje zaniedba??, wynikaj?ce z nieprzestrzegania obowi??zuja?cych przepisów prawa bez wzgl??du na wyznaczenie osoby, która jest odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy, ewakuacji i ochrony przeciwpo?arowej, spoczywaj?? na w??a?cicielu firmy lub na zarz?dzie.
 

Warto wiedzie??, ?e:
- Pracodawca naruszaj??c swoje obowi?zki nie przestrzega tym samym, b?d??c odpowiedzialnym za stan bezpiecze??stwa i higieny pracy, przepisów w tym zakresie. W zwi?zku z powy?szym na podstawie art. 283 §1 Kodeksu Pracy pope??nia wykroczenie i podlega z tego tytu?u karze grzywny od 100z?? do 30.000z??,
- Zaniedbania ze strony pracodawcy w omawianym zakresie mog?? doprowadzi?? do wype??nienia znamion przest??pstwa z art. 163 §1 pkt1 Kodeksu Karnego., gdzie w zale?no??ci od rodzaju winy i skutków zaniedba?, osobom zarz??dzaj??cym zostaje wytoczone post??powanie prokuratorskie, a w konsekwencji istnieje zagro?enie kar? pozbawienia wolno??ci okre??lone w granicach od roku do lat 12,
- Zaniedbania ze strony pracodawcy w omawianym zakresie mog?? doprowadzi?? do ogromnych strat materialnych,
- Naruszenie przepisów mo?e doprowadzi? do negowania wyp??aty odszkodowania z tytu??u ubezpieczenia maj?tkowego przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe,
- Zaniedbanie przepisów mo?e doprowadzi? do wytaczania procesów s??dowych w?a??cicielom lub osobom zarz??dzaj?cym przez osoby poszkodowane lub ich rodziny.
 

Instytucjami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpo?arowej s??:
- Pa?stwowa Stra? Po?arna,
- Pa??stwowa Inspekcja Pracy.

Wszelkie Prawa Zastrze┼╝one: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof ?üodykowski stat4u