Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Audyt ppoż.
Audyt ppoż.

Audyt ppoż. ma na celu porównanie warunków bezpieczeń„stwa pożarowego obiektu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Analiza ta nie powoduje skutków prawnych lecz pozwala przygotować‡ się™ wł‚aścicielowi, zarządcy bą…dź użytkownikowi na uniknię™cie ewentualnych konsekwencji wynikających z kontroli uprawnionych organów.
 

Audyt wykonywany jest przez zespół‚ specjalistów ds. ppoż. i obejmuje:

  • charakterystykę pożarowo – budowlaną obiektu,
  • wyposażenie w wymagane urzą…dzenia przeciwpożarowe i sprzę™t gaś›niczy,
  • ustalenie podział‚u na strefy pożarowe,
  • sprawdzenie warunków ewakuacji w obiekcie w tym szerokości, długoś›ci i oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
  • sprawdzenie procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie,
  • sprawdzenie odległ‚oś›ci od budynków są…siadują…cych,
  • ustalenie stanu przygotowania użytkowników obiektu do podjęcia działań„ w przypadku zagrożenia,
  • okreś›lenie potencjalnych źródeł‚ powstania i rozprzestrzeniania się™ pożaru,
  • sprawdzenie zaopatrzenia w wodę™ do zewnę™trznego gaszenia pożaru,
  • sprawdzenie dróg pożarowych ich długość‡, szerokość‡, drożność.

Ewentualne konsekwencje zaniedbań„, wynikające z nieprzestrzegania obowią…zuja…cych przepisów prawa bez wzglę™du na wyznaczenie osoby, która jest odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy, ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej, spoczywają… na wł‚aścicielu firmy lub na zarządzie.
 

Warto wiedzieć‡, że:
- Pracodawca naruszają…c swoje obowiązki nie przestrzega tym samym, będą…c odpowiedzialnym za stan bezpieczeń„stwa i higieny pracy, przepisów w tym zakresie. W związku z powyższym na podstawie art. 283 §1 Kodeksu Pracy popeł‚nia wykroczenie i podlega z tego tytułu karze grzywny od 100zł‚ do 30.000zł‚,
- Zaniedbania ze strony pracodawcy w omawianym zakresie mogą… doprowadzić‡ do wypeł‚nienia znamion przestę™pstwa z art. 163 §1 pkt1 Kodeksu Karnego., gdzie w zależnoś›ci od rodzaju winy i skutków zaniedbań, osobom zarzą…dzają…cym zostaje wytoczone postę™powanie prokuratorskie, a w konsekwencji istnieje zagrożenie karą pozbawienia wolnoś›ci okreś›lone w granicach od roku do lat 12,
- Zaniedbania ze strony pracodawcy w omawianym zakresie mogą… doprowadzić‡ do ogromnych strat materialnych,
- Naruszenie przepisów może doprowadzić do negowania wypł‚aty odszkodowania z tytuł‚u ubezpieczenia majątkowego przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe,
- Zaniedbanie przepisów może doprowadzić do wytaczania procesów są…dowych właś›cicielom lub osobom zarzą…dzającym przez osoby poszkodowane lub ich rodziny.
 

Instytucjami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej są…:
- Państwowa Straż Pożarna,
- Pań„stwowa Inspekcja Pracy.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u