Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Polityka cookies
Polityka cookies

1. Niniejsza Polityka Cookies powsta??a w oparciu o wymóg prawa wskazany w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

2. U??yte w niniejszej Polityce Cookies pojÄ?cia majÄ? nastÄ?pujÄ?ce definicje:

 • Administrator – w??a??ciciel Serwisu.
 • U??ytkownik – ka??da osoba (internauta), która odwiedza stronÄ? www (i wszystkie podstrony) pod którÄ? dostÄ?pny jest Serwis.
 • Polityka Cookies – niniejszy dokumenty.
 • Serwis – serwis internetowy dostÄ?pny pod adresem www.firebeh.pl wraz z podstronami oraz stronami funkcjonujÄ?cymi w subdomenach tych domen.
 • Cookies, Ciasteczka – dane informatyczne, w szczególno??ci pliki tekstowe, które przechowywane sÄ? w urzÄ?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i przeznaczone sÄ? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierajÄ? nazwÄ? strony internetowej, z której pochodzÄ?, czas przechowywania ich na urzÄ?dzeniu ko??cowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie zawierajÄ? danych osobowych.

3. Administrator informuje, ??e Serwis zbiera wy??Ä?cznie wymienione w pkt 5 I 6 informacje w plikach cookies, nie zbiera ??adnych innych danych o U??ytkowniku poprzez mechanizm cookies. W szczególno??ci Administrator o??wiadcza, ??e w Serwisie nie sÄ? stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umo??liwiajÄ? szpiegowanie U??ytkowników.

4. Administrator Serwisu informuje, ??e pliki cookies wykorzystywane sÄ? w nastÄ?pujÄ?cych celach:

 • Dostosowania zawarto??ci Serwisu do preferencji U??ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególno??ci pliki te pozwalajÄ? rozpoznaÄ? urzÄ?dzenie U??ytkownika i odpowiednio wy??wietliÄ? stronÄ? internetowÄ?, dostosowanÄ? do jego indywidualnych potrzeb.
 • Utrzymania sesji U??ytkownika (je??li jest zalogowany), co oznacza, ??e U??ytkownik nie musi na ka??dej podstronie Serwisu ponownie dokonywaÄ? logowania.
 • Tworzenia statystyk, które stanowiÄ? podstawÄ? do analizy, w jaki sposób U??ytkownicy korzystajÄ? ze stron internetowych.

5. Administrator informuje, ??e w ramach Serwisu stosowane sÄ? dwa rodzaje plików cookies: 

 • Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane sÄ? w urzÄ?dzeniu ko??cowym U??ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??Ä?czenia przeglÄ?darki internetowej.
 • Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane sÄ? w urzÄ?dzeniu ko??cowym U??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuniÄ?cia przez U??ytkownika. 

6. Administrator informuje, ??e w ramach Serwisu stosowane sÄ? nastÄ?pujÄ?ce rodzaje plików cookies: 

 • Takie, które umo??liwiajÄ? korzystanie z us??ug dostÄ?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniajÄ?ce pliki cookies wykorzystywane do us??ug wymagajÄ?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 • Takie, które majÄ? na celu zapewnienie bezpiecze??stwa np. wykorzystywane do wykrywania nadu??yÄ? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 • Takie, które umo??liwiajÄ? zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • Takie, które umo??liwiajÄ? zapamiÄ?tywanie wybranych przez U??ytkownika ustawie?? i personalizacjÄ? interfejsu U??ytkownika np. w zakresie wybranego jÄ?zyka lub regionu, z którego pochodzi U??ytkownik.
 • Takie, które umo??liwiajÄ? dostarczanie U??ytkownikom tre??ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?? (reklamowe pliki cookies),

7. Nale??y mieÄ? ??wiadomo??Ä?, ??e oprogramowanie s??u??Ä?ce do przeglÄ?dania stron internetowych (przeglÄ?darka internetowa) bardzo czÄ?sto domy??lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzÄ?dzeniu ko??cowym U??ytkownika. U??ytkownicy mogÄ? dokonaÄ? w ka??dym czasie zmiany ustawie?? dotyczÄ?cych plików cookies. Ustawienia te mogÄ? zostaÄ? zmienione np. w taki sposób, by blokowaÄ? automatycznÄ? obs??ugÄ? plików cookies w ustawieniach przeglÄ?darki internetowej bÄ?d?? informowaÄ? o ich ka??dorazowym zamieszczeniu w urzÄ?dzeniu U??ytkownika.

8. Szczegó??owe informacje o mo??liwo??ci i sposobach obs??ugi plików cookies dostÄ?pne sÄ? w ustawieniach przeglÄ?darki internetowej. Poni??ej podajemy linki do informacji na temat zarzÄ?dzania plikami cookies udostÄ?pnionymi przez wiodÄ?cych producentów przeglÄ?darek internetowych: 


9. Administrator o?wiadcza, ?e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn??? na niektóre funkcjonalno??ci dost??pne na stronach internetowych Serwisu.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof ?odykowski stat4u