Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Praktyczne sprawdzanie warunków ewakuacji
Praktyczne sprawdzanie warunków ewakuacji

Podstawą… prawną… w zakresie koniecznoś›ci organizowania praktycznego sprawdzenia (ćwiczeń„) organizacji oraz warunków ewakuacji jest Rozporzą…dzenie MSWiA w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

§ 17. 1 Wł‚aściciel lub zarzą…dca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będą…cych jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać‡ praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z ca‚ego obiektu.

2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół‚, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać‡ - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dł‚uższym niż 3 miesią…ce od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

4. Wł‚aściciel lub zarzą…dca obiektu powinien powiadomić‡ wł‚aś›ciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Pań„stwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań„, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień„ przed ich przeprowadzeniem.

Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji ma na celu ocen przygotowanie obiektu do sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Należy je przeprowadzać‡ w czasie, gdy obiekt normalnie funkcjonuje, a na jego terenie przebywa pełna, wynikają…ca z codziennej eksploatacji liczba ludzi.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie i nadzór nad próbnymi ewakuacjami, w zakresie naszych obowiązków znajduje się:
- przygotowanie scenariusza pożarowego,
- przeszkolenie uczestników w zakresie ochrony ppoż. oraz ewakuacji,
- zawiadomienie i kontakt z Pań„stwową Strażą… Pożarną…,
- nadzór nad ć‡wiczeniami,
- lista obecności uczestników,
- sporządzenie sprawozdania i ocena przebiegu ćwiczeń.

 

Podstawa prawna:
1.   Rozporzą…dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u