Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Praktyczne sprawdzanie warunków ewakuacji
Praktyczne sprawdzanie warunków ewakuacji

Podstaw?? prawn?? w zakresie konieczno??ci organizowania praktycznego sprawdzenia (?wicze??) organizacji oraz warunków ewakuacji jest Rozporz??dzenie MSWiA w sprawie w sprawie ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

§ 17. 1 W??a?ciciel lub zarz??dca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób b?d??cych jego sta?ymi u?ytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagro?enia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadza?? praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z ca?ego obiektu.

2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia si? jednocze?nie grupa powy?ej 50 u?ytkowników, w szczególno?ci: szkó??, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji nale?y dokona?? - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie d??u?szym ni? 3 miesi??ce od dnia rozpocz?cia korzystania z obiektu przez nowych u?ytkowników.

4. W??a?ciciel lub zarz??dca obiektu powinien powiadomi?? w??a??ciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Pa??stwowej Stra?y Po?arnej o terminie przeprowadzenia dzia?a??, o których mowa w ust. 1, nie pó?niej ni? na tydzie?? przed ich przeprowadzeniem.

Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji ma na celu ocen przygotowanie obiektu do sytuacji rzeczywistego zagro?enia. Nale?y je przeprowadza?? w czasie, gdy obiekt normalnie funkcjonuje, a na jego terenie przebywa pe?na, wynikaj??ca z codziennej eksploatacji liczba ludzi.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie i nadzór nad próbnymi ewakuacjami, w zakresie naszych obowi?zków znajduje si?:
- przygotowanie scenariusza po?arowego,
- przeszkolenie uczestników w zakresie ochrony ppo?. oraz ewakuacji,
- zawiadomienie i kontakt z Pa??stwow? Stra??? Po?arn??,
- nadzór nad ??wiczeniami,
- lista obecno?ci uczestników,
- sporz?dzenie sprawozdania i ocena przebiegu ?wicze?.

 

Podstawa prawna:
1.   Rozporz??dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof ?odykowski stat4u