Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jeste┼Ť tutaj    >    Szkolenia ppo?.
Szkolenia ppo?.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpo?arowej maj?? na celu dostarczenie uczestnikom informacji i podniesienie ?wiadomo?ci z zakresu bezpiecze?stwa po?arowego.  Kodeks Pracy nak??ada na pracodawc?? obowi?zek wyznaczenia pracowników do wykonywania czynno??ci z zakresu ochrony przeciwpo?arowej i ewakuacji.

D?ugo??? trwania oraz program szkolenia dostosowujemy do Pa?stwa potrzeb oraz rodzaju prowadzonej dzia??alno??ci (specyfiki przedsi??biorstwa, instytucji). Staramy si? prowadzi?? szkolenia ppo?. w sposób ciekawy i interesuj??cy przy wykorzystaniu technik multimedialnych, pokazów podr?cznego sprz?tu ga?niczego oraz filmów. 

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia przeciwpo?arowe:
- zapoznaj??ce z Instrukcj?? Bezpiecze??stwa Po?arowego zak?adu pracy;
- dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynno?ci z zakresu ochrony przeciwpo?arowej i ewakuacji;
 - podnosz??ce kwalifikacje? i wiedz? pracowników.

Wyk??adowcami zagadnie? zwi??zanych z ochron? przeciwpo?arow?? s?? in?ynierowie, specjali??ci do spraw bezpiecze??stwa po?arowego. Po przeprowadzonym szkoleniu wystawiamy za?wiadczenie, które nale?y przechowywa? w aktach osobowych pracownika.

Organizujemy równie? szkolenia bhp (wst??pne i okresowe) dla pracowników.

Podstawa prawna:
1. Rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn??trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z pó?n. zm.)

 

Wszelkie Prawa Zastrze┼╝one: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof ?üodykowski stat4u