Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Szkolenia ppoż.
Szkolenia ppoż.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej mają… na celu dostarczenie uczestnikom informacji i podniesienie świadomości z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.  Kodeks Pracy nakł‚ada na pracodawcę™ obowiązek wyznaczenia pracowników do wykonywania czynnoś›ci z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

Długość‡ trwania oraz program szkolenia dostosowujemy do Państwa potrzeb oraz rodzaju prowadzonej dział‚alnoś›ci (specyfiki przedsię™biorstwa, instytucji). Staramy się prowadzić‡ szkolenia ppoż. w sposób ciekawy i interesują…cy przy wykorzystaniu technik multimedialnych, pokazów podręcznego sprzętu gaśniczego oraz filmów. 

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia przeciwpożarowe:
- zapoznają…ce z Instrukcją… Bezpieczeń„stwa Pożarowego zakładu pracy;
- dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji;
 - podnoszą…ce kwalifikacje™ i wiedzę pracowników.

Wykł‚adowcami zagadnień zwią…zanych z ochroną przeciwpożarową… są… inżynierowie, specjaliś›ci do spraw bezpieczeń„stwa pożarowego. Po przeprowadzonym szkoleniu wystawiamy zaświadczenie, które należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Organizujemy również szkolenia bhp (wstę™pne i okresowe) dla pracowników.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnę™trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u