Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Przeglądy gaśnic
Przeglądy gaśnic

Przeglądy okresowe gaś›nic muszą… być‡ wykonywane raz do roku. Wyją…tkiem są sytuacje, gdy producent danej gaś›nicy przewidział‚ krótsze interwał‚y przeglą…du. W miejscach o niekorzystnych warunkach (silne nasłonecznienie, szkodliwa atmosfera) konserwator sprzętu  przeciwpożarowego może skrócić czasookresy przeglą…du, uwzglę™dniając niekorzystne warunki.

Przeglą…dy wykonujemy na terenie obiektu i są… one potwierdzone odpowiednim protokoł‚em. Oprócz tego na każdej gaśnicy znajduje się kontrolka potwierdzająca jej sprawność‡.

W przypadku, gdy gaśnica kwalifikuje się do remontu zabieramy ją do warsztatu serwisowego, a jeś›li istnieje taka potrzeba dostarczamy gaśnice zastę™pcze.

Ponadto proponujemy Pań„stwu wyposażenie obiektów w podrę™czny sprzę™t gaś›niczy (gaś›nice) oraz jego oznakowanie.

Podstawa prawna:
1. Rozporzą…dzenie Ministra Spraw Wewnę™trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u