Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Postępowanie powypadkowe
Postępowanie powypadkowe

W razie wypadku przy pracy pracodawca zobowiązany jest podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić, w przewidzianym trybie, okoliczności i przyczyny wypadku, a także zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom.

 

Pracodawca zobowiązany jest także niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym innym wypadku, który wywołał‚ wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. Jeśli pracodawca naruszy ten obowiązek, zatai wypadek albo przedstawi niezgodne z prawą informacje, dowody lub dokumenty na jego temat, podlega karze grzywny.

 

W momencie powzięcia przez pracodawcę informacji o zdarzeniu wypadkowym ciąży na nim obowiązek powołania zespołu powypadkowego mającego na celu ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie pełnej dokumentacji.

 

Oferujemy Państwu przeprowadzenie postępowania powypadkowego oraz jego pełną dokumentację w przewidzianym przez ustawodawcę trybie.

 

W ramach podjętej współpracy:
- sporządzamy zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego,
- dokonujemy oględzin miejsca wypadku, przyjmujemy wyjaśnienia od poszkodowanego,
- zbieramy informacje dotyczące zdarzenia od świadków wypadku,
- w razie konieczności zasięgamy opinii lekarza,
- dokonujemy prawnej kwalifikacji zdarzenia, tj. stwierdzamy czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
- sporządzamy protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
- przedstawiamy wnioski i działania profilaktyczne,
- dokonujemy wpisu do rejestru wypadku przy pracy,
- na wniosek poszkodowanego sporządzamy niezbędną dokumentację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem określenia uszczerbku na zdrowiu i wypłaty ewentualnego odszkodowania,
- sporządzamy statystyczną kartę wypadku i oferujemy pomoc w przekazaniu jej do Głównego Urzędu Statystycznego.

 


Podstawa prawna:
1.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)
2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  (Dz. U. nr 105 poz. 870)
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14 poz. 80 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jej dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. Nr 237 poz. 2015)

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u