Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Audyt bhp
Audyt bhp

Audyt BHP zapewnia weryfikację™ warunków miejsca pracy, dając pracodawcy informację™ o warunkach pracy i obszarach wymagających poprawy.

Podczas audytu BHP weryfikujemy zgodność‡ warunków pracy z przepisami prawa polskiego. Wskazujemy również możliwe rozwią…zania mają…ce na celu poprawę™ warunków bezpieczeń„stwa i higieny pracy. Audyty BHP przeprowadzamy w peł‚nej współ‚pracy z Państwem oraz Państwa pracownikami, co jednocześ›nie pozwala na podniesienie ś›wiadomoś›ci  i zapewnienie aktywnego udział‚u w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy.

W ramach audytu analizie poddawane są…:

  • regulamin pracy,
  • szkolenia bhp,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • gospodarowanie środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą… roboczą…,
  • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, wyniki badań„ ś›rodowiskowych,
  • rejestry wypadków przy pracy,
  • badania pracownicze,
  • podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony ppoż. zakł‚adu pracy.

Po przeprowadzeniu audytu BHP przedstawiamy Państwu raport zawierający obszary ryzyka, w których niezbę™dne jest wprowadzenie zmian, celem poprawienia bezpieczeń„stwa środowiska pracy. 

Na życzenie klienta przeprowadzamy okresowe analizy stanu BHP.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u