Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Plany ewakuacji
Plany ewakuacji

Specjalizujemy się™ w opracowywaniu planów ewakuacji ludzi z budynków, których kluczowym elementem są plansze z wyrysowanymi elementami ewakuacji.

Plany ewakuacji wymagane są w obiektach oś›wiaty, a ponadto w grupie obiektów lub i ich cz궛ci dla których istnieje obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

- Rozporzą…dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeń„stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69) zobowiązuje do opracowania planów ewakuacji w formie wywieszanych tablic w publicznych i niepublicznych szkoł‚ach i placówkach.
- Rozporzą…dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą… i innym niebezpieczeń„stwem grożącym zniszczeniem lub utratą… zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. 2008 nr 229 poz. 1528) zobowiązuje dyrektorów muzeów do opracowania planów ewakuacji zbiorów.
 

Nie obowiązuje już Zarzą…dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społ‚ecznej z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji osób w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w zakładach opieki zdrowotnej, dla których Minister Zdrowia i Opieki Społecznej jest organem tworzą…cym lub sprawują…cym nadzór. (Dz. Urz. MZiOS z dnia 16 marca 1998 r.)

Plansze ewakuacyjne w sposób przejrzysty obrazują… następują…ce elementy:

  • kategorie zagrożnia ludzi, przewidywaną… liczbę™ osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  • podział‚ obiektu na strefy pożarowe,
  • warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsca usytuowania urzą…dzeń„ przeciwpożarowych i gaś›nic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsca usytuowania elementów sterują…cych urzą…dzeniami przeciwpożarowymi,
  • wskazanie dojść‡ do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydranty zewnę™trzne oraz inne źródła wody do celów przeciwpożarowych.

Plansze ewakuacyjne rozmieszczone w budynku służą… również do orientacji ludzi przebywają…cych  w obiekcie co do miejsca, w którym aktualnie się™ znajdują… („TU JESTEŚ”).

Plansze ewakuacyjne są… wykonywane zwykle w formacie A4 lub A3. Plany dostarczamy klientowi w wersji elektronicznej (*.pdf) oraz w  formie papierowej, którą można zalaminować‡ lub oprawić  w ramkę™ lub antyramę™.

Oferowane przez nas plansze ewakuacyjne posiadają… konkurencyjny design i są… wymagane w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego. Ich cena ustalana jest w drodze negocjacji i zależy od stopnia skomplikowania zabudowy danego obiektu.

Poniżej przedstawiamy tylko niektóre z naszych realizacji, przekonaj się™ sam o ich niepowtarzalnym wyglą…dzie.

     

   

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u